Vũ Liz Gà Sinh Tồn Tập 7: Đi Tìm Kim Cương Và Cái Kết … ???

49
59Cám ơn các bạn đã tới thăm Channel của mình
Nếu thấy clip của mình hay và thú vị các bạn có thể ấn theo dõi or like nó
========================================­========================================­============================
Link Facebook :
Subcribe :
#VuLiz #Minecraft

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

49 COMMENTS

  1. huhkgifshijjkvhioaigjwehjnkvbhvidsihvunvhferiwfkehihoshvnksdvhihdvvjshugjhcjsfuybjvuhxcbkkhs djhdfkjbbks hjihjnsjhsjjdvbusdvbjverbjedv6fgntvrbhihbrubdfhjhvefihvfidvfhjhjvdhfdi jhudfigitrvbkvdfhivrebjverigeth fdbuhvtrhy7rvud fjbueru bj sdbjvfhebhvhfeb jfbdbd fjbjbrjb cjnbdf b fjhbvdn bj ehriwjjihviuheigub hihvjvuiwhoifyu a wfehiwjkjgqnd cwejcwekbnjk jk e sjk ewicbk j diu c3 hinaeicb d d kndsnih we d hi eibs uy fdihd f kdfi tji hjsf rurve d dihbsf uefhud j f eihb erun rfjn fr uh gfjh dfud f ubjvkbfubrfnv djh chu bvhcbfdvi brfkjnfbfiuuhbdtjidfhuhvdtuhbrgeuvbreibgbubjbvuhrg ub 4thurveugrhirftjbs u fdbur4jvjtrigjb f n rjbg5hxcjdfbugerujbdjcshiwjb njdbjqhwqbjbrbuhqb sj11nqnd yuhvibdjbdvuivnjidjbruniodfbihdvji dbifdbsi fbe f nvgvindfbiuvfknbfbdfkdf kdnfkbvfekf rkjn gdihmtrblhfrivejotbivrhcijnjkvsbvsjhuvihcheubvrkveishciveh8vhihervbihcruvhxgy dsbdvihvh bd sbjbcedubhj dfnjbjhxcbjdhwcihciwhcibsvdhuvsguvdshvycidagsdisvbdjhvreinwcevehcedvevncdwihdhiujjcvdghcbyubsdcz bcha bdjcbdwuvg sdjh dsvug sdvghcwdvhg sdvugcdwvbh xsvhgdecyucsdjhgusyvgukhsdvihsdjgsgecuvdfuwcvghcwguhcjgcghsdvgs hchjwhuvhiuhfeugebuchcdsihnkjcdshfewhuicurevhhubvdyusbvhrib sdibrvwihx cihbvedugvdsuwhefuihecwuyf23gchudshu deye7vhfsdigyub ihg3ceuvsuvyub ygsecyugu bubuh sdbyvry vtfvgcbchb nbf nfkb xnnmvenfvjehuervhjcx ivfehofrhjvjbviushefrjhgvfehvdfgjhfherjhvrsjvrhjvsrhvisusdivbuiverhduivrhvsrhiuvsdiusdvkjdviuvdfuivkjdfbknjdfvkjfvhbjdfvbhkkjbdf bjfkbjjkdbvkbjkdvkjbvdnkjvdfnkvfnjknvjkfdjknvdfjjkjdfvnkjvdfihkdfvnikvsrkjvdfjknijkdfvijkvdrndhikvfuhkdfvjkbvdrkhuvrsjierfijkkihersrkjiiljsvr,jvsruhijnksvsvrkunksvrukhvsrkuverkufkuvdfiubhivfbdrhyuh fu4hu bfudgub dfbvubtrbuvbtrhvr
    iucsbihcsi cdyhf duhi
    d funfhvrnkvbjbfi dfjdf bj dubfd fuh fijih dfihnfgi h8jgbfinojynibyuibgrhiubrtj8brtij3vnier sbudsbrfhubceruhbdechuewdyhwcehibifehqwihihwscbuhcijhkbnwuxanubhjkvebkjlevdhijocmsvjkhivwnwdoqhceijh8s bbuhduvsfhiwbyurvhcwivhreewvfhjsdvvhcdnjkjhvssvdjkdk jfbjvfdjverjebhitrbuitevibijjirihbrtinjkdbhjbsvdkjvsfbjbhvsflllllllllllllllllllllllllllllklllvvwuyhvisfhihvuhdfjbhdvf.jbzdhhihdfvkusvruhgvUBDVFjbzkdfvzdfybzdfvjvbzdfkjdzvfbhjjzvdhfmmjhzdvfbjhbzmjdbuhh,d,igumsbjh fighrjhjb,hhhiv,hraehk,jtbzheztmbsrthuhbrfursvthimvshkisvrthivrtimhrvstkugsvhihsgrfukybbsv,jrhhfhmisfdihmsfrviksdvhumvsfimvgsfhisfbghiksdfhhi,hsfgh sfdsbrfif sgfmubgsrkihvtmibdtzihjzvdbvzfukgzgig,uarivrhikggvrguivethihrtvauivekervhuaevkuavvxkksxms kj bhihdhkfubub njcxIFYKHUJNHDGIKVBHJDVHIBFEIHVEKEFBHIIRFVYYFHEBRIVBCBVUUDUHDBUHDVHJBIVFBCSJNMBJHCSDBHJERVYCBJUHVHOUFEHIEVBJHBVJFDBIDVFBJFD HYUVERGHKJCCSBHIWBJBIHRFB DJBDBVJBD FHJF BUG FBEUHBFVEUB FVD3BHU CUHRI HEFUB FRUGV DUYFR HDUVFHRU8HVRFUHVEFUHVFEBJFVEBVBEJFHBJ FUFB BUHRJIVRUIGREHIJVREHHIETVBJHFVEEJCIJRUINEIJCNKDCWHICENDIHEDHIDUUVFEHEHYUHCKJHWIDNVIUNEWINIUICIERFBUBSIHIHINUBF GNN FDHUYB FEGJ4BTAN4IUBEJGHWRAFJHBZJERAHMGEIUHBTIHVIGUFVHVEBIUHDVFIBIVBIDUHBTIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here